Xác lập mục tiêu mang tính đột phá

Bên cạnh việc biến mọi khía cạnh của tầm nhìn thành một mục tiêu đo lường được, và tất cả những mục tiêu bạn đặt ra hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, tôi cũng khuyến khích bạn nên đặt ra một mục tiêu mang tính đột phá. Mục tiêu này sẽ là sự biến đổi […]