Chuyện của cây táo

Anh chỉ trả lương cho tôi có 3 triệu mà đòi tôi làm lượng công việc của 8 triệu? Không thể để cho lãnh đạo công ty bóc lột tôi, tưởng tôi là đồ ngốc chắc? Tất cả những người có tư tưởng ấy nên đọc câu chuyện dưới đây. Một cây táo tới kỳ […]