Ảnh hưởng, kết giao

CÓ HAI ĐIỀU về ảnh hưởng: Một, ảnh hưởng rất mạnh mẽ; và hai, ảnh hưởng rất vi tế. Bạn sẽ không để người khác xô bạn ra khỏi con đường bạn đang đi nhưng bạn có thể để họ huých nhẹ bạn từng chút một mà không hề nhận ra. Chúng ta cần nhiều […]